Ciekawe onkologiczne zasoby internetowe

Podstawy onkologii

Nowotwory - szczegółowe lokalizacje narządowe:

Metody leczenia onkologicznego

Dla pacjenta

Polskie czasopisma onkologiczne

Zagraniczne czasopisma onkologiczne

Ksiażki elektorniczne z zakresu onkologii

Towarzystwa onkologiczne w Polsce

Inne zasoby polskie

Inne zasoby zagraniczne
PODSTAWY ONKOLOGIINOWOTWORY - SZCZEGÓŁOWE LOKALIZACJE NARZĄDOWEMETODY LECZENIA ONKOLOGICZNEGODLA PACJENTA

Strony na temat rzucania palenia:
http://pl-pl.help-eu.com/pages/index-16.html
http://www.jakrzucicpalenie.pl
http://www.kodekswalkizrakiem.pl/content/view/57/115/

Strona po¶więcona rakowi piersi, najnowsze doniesienia, odkrycia, forum.
http://www.rakpiersi.pl

Strona NCI o chemioterapii
http://www.cancer.gov/cancertopics/chemotherapy-and-you

Angielska strona po¶więcona chorym z kolostomią
http://www.the-ia.org.uk/default.aspx

Prywatna strona po¶więcona stomii. Porady dotyczące pielęgnacji, funkcjonowania. Forum dla osób ze stomią.
http://www.stomia.info.pl/index.html

Polskie Towarzystwo Stomijne POL-ILKO, którego celem jest działanie na rzecz osób z wyłonioną stomią oraz inicjatywy zmierzające do zwiększenie ¶wiadomo¶ci społecznej w zakresie problemów życia ze stomią.
http://www.polilko.pl/

Strona informująca o chemioterapii, wyja¶nia podstawowe pojęcia i działania niepożądane.
http://www.chemotherapy.com/

Strona po¶więcona leczeniu systemowemu nowotworów, opisy leków, działania niepożądane, porady.
http://www.chemocare.com/

Rak prostaty - program edukacyjny la pacjentów z rakiem prostaty i ich bliskich
http://www.rak-prostaty.pl

Amazonki - organizacja służąca wsparciem psychicznym i pomocą praktyczną kobietom dotkniętym rakiem piersi
http://www.amazonki.com.pl/index.php

Rakowiak.pl - Stowarzyszenie Pacjentów i Osób Wspierających Chorych na Guzy Neuroendokrynne
http://www.rakowiak.pl/

Polska Koalicja Organizacji Pacjentów Onkologicznych
http://www.koalicjaonkologiczna.pl/

Stowarzyszenie Wspierające Chorych na Chłoniaki "Sowie Oczy"
http://www.sowieoczy.pl

Ogólnokrajowe Stowarzyszenie Pomocy Chorym Na Przewlekłą Białaczką Szpikową
http://www.spbs.com.pl/

Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej
http://www.prawapacjenta.eu/

Informator dla pacjentów leczonych radioterapią opracowany przez Klinikę Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
http://www.onkologia.gumed.edu.pl/images/stories/informatordlachorych_w_trakcie_radioterapii.pdf

Informatory Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu dla pacjentów leczonych chemioterapia, radioterapią oraz diety w chorobie nowotworowej
http://www.wco.pl/pl/pacjent/informatory

Hematoonkologia - informator dla pacjentów z nowotworami hematologicznymi pod patronatem Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów
http://www.hematoonkologia.pl/informacje_dla_chorych

Serwis edukacyjny dla pacjentów pod patronatem Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej
http://www.ptok.pl/pacjent/problemy/article/686.html

Spis o¶rodków onkologicznych i poradni w Polsce
http://www.kodekswalkizrakiem.pl/component/option,com_sobi2/Itemid,128/

Informatory, broszury dla pacjentów z choroba nowotworową.
http://www.kodekswalkizrakiem.pl/content/category/8/40/117/
http://www.kodekswalkizrakiem.pl/content/view/68/57/

Informator dla pacjentów leczonych radioterapią opracowany przez Klinikę Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
http://www.onkologia.gumed.edu.pl/images/stories/informatordlachorych_w_trakcie_radioterapii.pdfPOLSKIE CZASOPISMA ONKOLOGICZNE

Nowotwory - dwumiesięcznik zamieszcza artykuły przygotowane na zaproszenie redakcji, prace oryginalne, doniesienia wstępne, opisy przypadków, artykuły przeglądowe, listy do redakcji, rekomendacje, artykuły, komentarze i notatki redakcyjne, opracowania historyczne, wspomnienia, oceny książek, sprawozdania ze zjazdów i stypendiów naukowych.

Onkologia w Praktyce Klinicznej - oficjalne pismo Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej, publikuje zalecenia, wytyczne, opisy przypadków

Współczesna Onkologia - publikuje prace oryginalne (eksperymentalne i badawcze), prace poglądowe, prace kazuistyczne z zakresu onkologii do¶wiadczalnej klinicznej.

Postępy w chirurgii głowy i szyi - artykuły dotyczące leczenia schorzeń regionu głowy i szyi, w tym nowotworów zło¶liwych

Onkologia Po Dyplomie - dwumiesięcznik skierowany do lekarzy onkologów zawierający tłumaczenia wybranych artykułów z jednego z najbardziej prestiżowych czasopism onkologicznych "A Cancer Journal for Clinicians", oficjalnej publikacji American Cancer Society.

The Lancet Oncology zawiera tłumaczenia wybranych artykułów z angielskiej wersji językowej. Informacje z zakresu diagnostyki, zagadnień naukowych dotyczących biologii chorób nowotworowych, sposobów postępowania z pacjentem w różnym okresie zaawansowania choroby.

Onkologia Polska - kwartalnik, artykuły redakcyjne, prace oryginalne, poglądowe, kazuistyczne oraz schematy postępowań.

Medycyna Praktyczna-Onkologia, dwumiesięcznik drukuje tłumaczenia artykułów przeglądowych oraz streszczenia badań oryginalnych, zamieszczanych w najlepszych, najbardziej renomowanych czasopismach onkologicznych na ¶wiecie.

Medycyna Paliatywna - kwartalnik Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej, artykuły dotyczące medycyny paliatywnej.

Onkologia i radioterapia kwartalnik zawierający prace naukowe z zakresu radioterapii i onkologii. Dostęp do zasobów wymaga zalogowania.

Journal of Contemporary Brachytherapy - kwartalnik po¶więcony brachyterapiiZAGRANICZNE CZASOPISMA ONKOLOGICZNE

Journal of Clinical Oncology, oficjalne czasopismo ASCO, artykuły czę¶ciowo dostępne w pełnej wersji, w tym cze¶ć w języku polskim.

Annals of Oncology - oficjalne pismo ESMO publikujące artykuły dla onkologów klinicznych, radioterapeutów, chirurgów i onkologów dziecięcych dotyczące leczenia, postępowania wspomagającego oraz nauk podstawowych w onkologii.

British Journal of Cancer - czasopismo publikujące artykuły na temat leczenia onkologicznego.

Cancer Cell International

Cancer Chemotherapy and Pharmacology

Journal of the National Cancer Institute

CA a Cancer Journal for Clinicians - czasopismo publikujące prace przeglądowe i zalecenia ekspertów

EJSO - European Journal of Surgical Oncology - czasopismo Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej lub http://www.sciencedirect.com/science/journal/07487983

Bone Marrow Transplantation

British Journal of Cancer

Leukemia

Nature Reviews Cancer

Oncogene

Pełna lista dostępnych czasopism elektronicznych z zakresu onkologiiKSIĄŻKI ELEKTRTONICZNE Z ZAKRESU ONKOLOGII

Cancer Vaccines and Tumor Immunity

Medicinal Chemistry of Anticancer Drugs

Cancer Immunotherapy: Immune suppression and Tumor Growth

Outcome Prediction in Cancer

Diagnostic Criteria Handbook in Histopathology

Evidence Based Pediatric Oncology

Cancer Imaging

Cancer Drug Design and Discovery

Biology and Treatment of Cancer

Cell Junctions

Phenotypic and Genotypic Diagnosis of Malignancies

Lung CancerTOWARZYSTWA ONKOLOGICZNE W POLSCE

Polskie Towarzystwo Radioterapii Onkologicznej

Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej

Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej

Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów

Polskie Towarzystwo Hematologii i Onkologii Dziecięcej

Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej

Polskie Towarzystwo Ginekologii Onkologicznej

Polskie Towarzystwo PsychoonkologiczneINNE ZASOBY POLSKIE

Polska Unia Onkologii

Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej. Informacje o towarzystwie, kongresach, kursach, zalecenia.

Oficjalna strona Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej. Informacje głównie na temat zebrań Towarzystwa, kursów.

Onkologia.pl - Zapewnia dostęp do fachowej literatury, informacje o szkoleniach i zjazdach, ciekawe przypadki kliniczne, linki do kilkunastu stron po¶więconych onkologii. Dostępne są także atlasy

Chemioterapia.pl - portal zawierający informacje na temat nowo¶ci w onkologii, zjazdów, konferencji, zawiera też przegląd wyszukiwarek MEDLINE i linków po¶więconych onkologii. Podaje przydatny w codziennej praktyce wzór na obliczanie powierzchni ciała i klirensu kreatyniny.

Onkologiczne Forum Edukacyjne publikuje aktualno¶ci, doniesienia ze ¶wiata onkologii, opisy przypadków, stwarza okazję do zdobywania punktów edukacyjnych poprzez rozwiązywanie pytań testowych

Hematoonkologia - portal edukacyjny rozrostowych chorób chemtologicznych pod patronatem Polskiego Towarzystwa Hematologów i TransfuzjologówINNE ZASOBY ZAGRANICZNE

World Health Organization - na stronie WHO znajdują się liczne publikacje na temat epidemiologii i strategii walki z nowotworami i bólem nowotworowym

National Comprehensive Cancer Network - algorytmy postępowania leczniczego, często uaktualniane, z komentarzami. Strona wymaga zalogowania.

National Cancer Institute. Zawiera obszerną, wciąż uaktualnianą bazę danych najważniejszych nowotworów zło¶liwych w osobnej wersji na lekarza i pacjenta. Zawiera aktualną bazę prowadzonych aktualnie badań klinicznych.

American Society of Clinical Oncology. Największa tego typu organizacja na ¶wiecie. Na stronie dostępne są prezentacje i streszczenia prezentowanych prac, zalecenia postępowania leczniczego.

European Society of Clinical Oncology. Oficjalna strona. Informacje na temat organizowanych przez ESMO konferencji, kursów, szkoleń. Pełne wersje rekomendacji klinicznych.

Oficjalna strona European Society for Therapeutic Radiology and Oncology.

UpToDate - informacje na temat najczęstszych nowotworów wraz z zaleceniami postępowania diagnostyczno-terapeutycznego, leczeniem powikłań, odpowiedziami ekspertów na najczęstsze pytania. Serwis płatny. Bezpłatny dostęp do spisu tre¶ci.

Pubmed. Przegląd pi¶miennictwa medycznego, w tym onkologicznego. Jedna z czę¶ciej wykorzystywanych przeglądarek

Cancer Network - informacje dotyczące onkologii, dostęp do podręczników po zalogowaniu.

ECCO - European Cancer Organisation - konferencje, szkolenia, badania naukowe.

American Cancer Society - strona po¶więcona badaniom nad nowotworami

AACR American Association for Cancer Research - badania nad nowotworami, dostęp do publikacji

ONS Oncology Nursing Society - informacje dla pielęgniarek onkologicznych, szkolenia, kursy, publikacje

The International Agency for Research on Cancer - wchodzi w skład WHO publikuje m. in. raport na temat epidemiologii nowotworów na ¶wiecie informacje o czynnikach etiologicznych i strategiach walki z rakiem. Pełne wersje podręczników.

FDA US Food & Drug Administration

Cancer Care Inc. - informacje dotyczące leczenia nowotworów, najnowsze doniesienia

CRC Cancer Research Campaign - informacje o wynikach badań po¶więconych poszczególnym nowotworom. Informacje dla pacjentów

.

Cancer Information Learning

European School of Oncology